Naši prijatelji

„Svaka limenka se računa ” je partnerstvo između proizvođača limenki, proizvođača pića, reciklažne industrije i organizacija za zaštitu životne sredine, koje ima za cilj da Vas ohrabri da reciklirate više.

Finasijski partneri

Evropska aluminijumska asocijacija, grupa za pakovanja

Evropska aluminijumska asocijacija, Grupa za pakovanja (EAA)  podržava aktivnosti recan Fondacije od 2007 godine i značajan je parner recan Fondaciji, kako u podržavanju naših kampanja, projekata i obrazovnih programa, tako i kao podrška u razmeni informacija o reciklaži aluminijuma, sistemima prikupljanja aluminijumske ambalaže i tretmana aluminijumskih pakovanja uopšte.

Ball Packaging Europe, Beograd

Osnivač recan Fondacije, neprofitne organizacije je Ball Packaging Europe, Beograd - Fabrika za proizvodnju limenki koja je deo Ball korporacije, vodećeg proizvođača kvalitetne ambalaže u Svetu.

Pivara „Trebjesa“ d.o.o Nikšić

Pivara Trebjesa, kao vodeći proizvođač piva na domaćem tržištu, slijedi jasno postavljenu strategiju poslovanja u skladu s načelima održivog razvoja. Cilj pivare je da budu najbolji u stvaranju dugoročnih veza sa potrošačima gradeći robne marke i iskustva koja spajaju ljude, svjesni svoje odgovornosti u zajednici u kojoj djeluje. Prepoznavši korporativnu  društvenu odgovornost kao instrument pozitivne promjene u poslovanju, Trebjesa svoju djelatnost temelji na ekonomskim, socijalnim i ekološkim načelima, svrstavajući otvoreni i pošteni odnos prema društvenoj zajednici u najviše prioritete.

Coca Cola Hellenic Group, Crna Gora

U Coca-Cola HBC Crna Gora, nastoje da daju svoj doprinos održivom razvoju. Još od 2002. godine aktivno se radi na smanjenju uticaja  na životnu sredinu i ulaže se u zajednicu u kojoj se posluje. Radeći u partnerstvu,kompanija pruža pomoć u oblasti zaštite rečnih tokova, promovisanja recikliranja, zdravog i aktivnog načina života, kroz razne projekte u Srbiji i Crnoj Gori .

Programski parneri

Mreža za društvenu orgovornost

Mreža za društvenu odgovornost je od jula 2012. godine, u saradnji sa Reciklažnim centrom, počela sa sprovođenjem akcije reciklaže papira. Akciji se iz dan u dan pridružuju i druge institucije, a od aprila 2014 godine Mreža počinje saradnju sa programom “Svaka limenka se računa”

ECOM

Ecom je samostalno i dobrovoljno  udruženje za zaštitu životne sredine koje između ostalih aktivnosti sprovodi u Crnoj Gori program “Plava zastavica”  koji vodi nezavisna neprofitna organizacija “The Foundation for Environmental Education - FEE” (Fondacija za ekološku edukaciju) sa sjedištem u Kopenhagenu, gdje se nalazi i medjunarodna koordinacija programa. Plava zastavica je simbol visokih standarda zaštite životne sredine kao i kvalitetnih sanitarnih i bezbjednosnih uslova na plažama i marinama. Sastavni dio programa je i ekološko obrazovanje kao i informisanje javnosti, vlasti i turističkih aktera o zaštiti životne sredine.

Deponija d.o.o Podgorica

Regionalni reciklažni centar u okviru preduzeća Deponija d.o.o je izgrađen  kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina ( kartona, papira, plastike, metala, guma i dr.). Ovaj Pogon zvanično je pušten u probni rad 16 avgusta 2010. godine, a predviđeno je da ima kapacitet do 90.000 tona godišnje.Izgradnja savremenog reciklažnog centra na deponiji „Livade“ u Podgorici, u funkciji je same sanitarne deponije, što u potpunosti korenspondira sa Strateškim master planom upravljanja otpadom na državnom nivou, što je i propisano direktivama EU iz ove oblasti.

Javno komunalno preduzeće“ Kotor“

Javno komunalno preduzeće Kotor obavlja poslove u oblasti zelenila, mehanizacije i komunalija koje obuhvataju:  utovar i odvoz smeća, čišćenje javnih površina i WC-a, gazdovanje pijacama, deponija, reciklaža i pogrebne usluge

Javno preduzeće „Komunalno“ Tivat

Javno preduzeće „Komunalno“ Tivat (skraćeni naziv: JP „Komunalno“ Tivat) postoji u sadašnjem organizacionom obliku od 09.09.1999. godine, a nastalo je podjelom do tada jedinstvenog Javnog preduzeća Komunalno preduzeće „Tivat “ Tivat na dva javna preduzeća i to: Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Tivat i Javno preduzeće „Komunalno“ Tivat.

Čistoća d.o.o Herceg Novi

Javno Preduzeće  "Čistoća" sada D.O.O. "Čistoća" Herceg Novi postoji od 1950 godine. Djelatnosti preduzeća su:  Sakupljanje bezopsnog otpada, sakupljanje opasnog otpada, reciklaza sortiranog otpada,  održavanje i popravka motornih vozila, trgovina na veliko otpacima i ostacima, pogrebne i srodne aktivnosti i usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca.

D.O.O "Komunalno" Budva

D.O.O "Komunalno" Budva obavlja komunalne djelatnosti koje se satoje od: održavanja čistoće na javnim površinama, odvoza i deponovanja smeća, održavanja javnih zelenih površina, održavanja javne rasvjete, održavanja i naplate pijačnih usluga, proizvodnja sadnog materijala, zbrinjavnja napuštenih životinja, zaprašivanje komaraca i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Kompanija je certifikovana za dva međunarodna standarda: Međunarodni sistem kvaliteta JUS ISO 9001-2001 i Međunarodni sistem zaštite životne sredine JUS ISO 14001-2004 čime se obavezala na strožije poštovanje važećih propisa, ugovorenih obaveza prema klijentima, brižljiviji odnosa prema životnoj sredini, podizanje svojih usluga na nivo razvijenih zemalja i poboljšanje životnog standarda zaposlenih.

Ekološki pokret Ozone

Ekološki ,,OZON“ je osnovan 16. septembra 2006. godine, na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, donošenjem osnivačkog akta i Statuta Udruženja. Misija Ozona je doprinos kvalitetnijem i pravovremenom informisanju i učešću javnosti u donošenju odluka i javnih politika iz oblasti životne sredine kroz kontinuiranu edukaciju, podrška efikasnoj i neselektivnoj primjeni zakona i međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine putem monitoringa i međusektorske saradnje, zaštita javnog i interesa budućih generacija kroz ekološki aktivizam.

Eko Centar Delfin

Eko Centar “DELFIN” je nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi ekološkom edukacijom i ekološkim inicijativama na lokalnom,nacionalnom i medjunarodnom nivou. Misija Eko Centra "DELFIN" je da kroz realizaciju ekološke edukacije i ekoloških inicijativa na inovativan, transparentan i efikasan način doprinese  unaprijeđenju stanja životne sredine u Crnoj Gori.

Recomont

Recomont je društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano s ciljem da uspostavi efikasan, troškovno realan i opravdan sistem za prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada na teritoriji Crne Gore, a po uzoru na dobre evropske prakse u ovoj oblasti. Recomont je u maju 2013. godine osnovala udružena industrija, koja je svjesna svog dijela odgovornosti u postupanju sa ambalažnim otpadom i zalaže se za usklađivanje crnogorskog zakonskog okvira u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada sa zakonima iz ove oblasti koji postoje u zemljama Evropske unije. Kompanije osnivači Recomonta su Coca-Cola Hellenic Crna Gora, Pivara Trebjesa, Knjaz Miloš Montenegro, Plantaže i Imlek-Boka.